Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů, je společnost SW Kosmos s.r.o., se sídlem Univerzitní náměstí 1935/1, 733 01 Karviná, IČO 281 469 166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  oddíl C, spisová značka 57483, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek:

 

Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • Uzavření a řádného plnění závazků plynoucích ze smlouvy o ubytování
 • Plnění zákonných povinností vztahujících se k výběru místních poplatků (ubytovacích a lázeňských), které jsme povinni platit za každého ubytovaného hosta.
 • Jsme povinni ohlašovat údaje o ubytovaných hostech, kteří nejsou státními příslušníky České republiky, orgánům veřejné správy, tedy zejména cizinecké policii podle § 102 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
 • Osobní údaje obsažené v účtenkách a fakturách pro splnění zákonných povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu.
 • Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení
 • Evidenci údajů o ubytovaných hostech, a to ve formě knihy hostů – tímto způsobem jsme schopni zajistit řádné plnění našich závazků ze smlouvy (např. monitorování obsazenosti hotelu).
 • Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez souhlasu třetím stranám

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti) a
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu, doručovací adresu, případně jiné)

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 10 let ode dne poskytnutí souhlasu. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla správce nebo na emailové adrese info@hotelkarvina.cz

Práva subjektu údajů správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům – to znamená, že máte právo žádat, abychom Vám poskytli informace o tom, jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme, a to formou výpisu.
 • Právo na opravu osobních údajů – to znamená, že máte právo na to, aby osobní údaje, které z výše uvedených účelů zpracováváme, byly přesné, aktuální, úplné. Pokud byste zjistili, že tomu tak není, požádejte o jejich opravu nebo aktualizaci – obratem zjednáme nápravu
 • Právo na výmaz (známé také jako právo být zapomenut) – to znamená, že jsme povinni výmaz provést v případě, že zpracováváme osobní údaje po dobu delší, než je uvedeno výše, anebo pokud bychom k takovému zpracování neměli platný právní titul. Dále sdělujeme, že nemůžeme výmaz provést v případech, kdy je zpracování prováděno na základě plnění smlouvy nebo právní povinnosti, a to ani, pokud to budete požadovat – v takovém případě Vás o tomto budeme do jednoho měsíce informovat s uvedením důvodu.
 • Právo požadovat omezení zpracování – to znamená, že máte nárok na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost svých osobních údajů, nebo je zpracování osobních údajů protiprávní a nedošlo současně k výmazu, anebo jste vznesli námitku proti zpracování – v takovém případě provedeme omezení, které bude trvat do doby posouzení její oprávněnosti.
 • Právo vznést námitku – to znamená, že jste oprávněni vznést námitku v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Pokud námitku podáte v souvislosti se zasláním obchodního sdělení, této vždy vyhovíme. Pokud neprokážeme, že naše oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, dále Vaše osobní údaje zpracovávat nebudeme.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním – to znamená, že jste oprávněni kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů v případech, kde je Váš souhlas vyžadován (např. zasílání obchodních sdělení).
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu – to znamená, že jste oprávněni obrátit se v případě naší nečinnosti trvající déle než jeden měsíc na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Veškerá výše popsaná práva můžete uplatňovat osobně na recepci našeho hotelu, kde pověřený zaměstnanec ověří Vaši totožnost podle příslušného dokladu totožnosti a bude Vám současně sdělen termín vyřízení Vaší žádosti. Pokud byste si však přáli uplatnit svá práva elektronicky, musíme si být jistí, že jste to skutečně Vy. V takovém případě můžete žádost zaslat na emailovou adresu info@hotelkarvina.cz a e-mail opatřete platným elektronickým podpisem, který je pro nás dostatečným důkazem o totožnosti žadatele, anebo vlastníte-li datovou schránku, můžete žádosti zaslat do naší datové schránky ID:isgabqw.

Naše Společnost neprovádí žádná zpracování, která by byla založena na automatizovaném rozhodování.

Závěr

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.